ZADZWOŃ i dowiedz się więcej:

kom. +48 604 405 566

Pearson English International Certificate (PEIC)

Uznawalność

Egzamin Pearson English International Certificate (PEIC) do niedawna nazywany PTE General to międzynarodowy egzamin sygnowany przez Pearson Edexcel, posiadający akredytację niezależnej organizacji Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation), dzięki czemu uznawany na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

 

 Certyfikaty Pearson English International Certificate (PTE General) w Polsce:

 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
 • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2021 r.
 • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. 218, poz. 1695)
 • są uznawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Pearson English International Certificate (PTE General)

to prestiżowe, niezależne egzaminy umożliwiające ocenę kompetencji językowych oraz zdobycie certyfikatu poświadczającego znajomość j. angielskiego.

 

Egzaminy skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.

 

 Zdanie egzaminu skutkuje otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu od największej instytucji egzaminacyjnej w Wielkiej Brytanii – Edexcel współpracującej z Grupą Pearson – światową firmą edukacyjną, do której należą takie marki jak Longman, Penguin czy Financial Times.

 

 PEIC (dawniej PTE General) posiada akredytację niezależnej organizacji Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation).

Co wyróżnia egzaminy Pearson English International Certificate (PTE General)?

 • Egzamin jest intuicyjny i przyjazny zdającemu.

 

W przypadku PEIC (PTE General) nie trzeba przechodzić specjalistycznych kursów przygotowawczych, skonstruowanych pod specyfikę konkretnego egzaminu. Aby zdać egzamin wystarczy znajomość j. angielskiego na danym poziomie zaawansowania, bez konieczności znajomości „klucza odpowiedzi” według którego należy rozwiązywać zadania.

 • Uzyskanie 50% prawidłowych odpowiedzi gwarantuje otrzymanie certyfikatu

 

W przypadku egzaminów na poziomach A1-C1, otrzymanie certyfikatu z wynikiem „pass” („zaliczony”) gwarantowane jest w sytuacji, kiedy średnia wszystkich prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez kandydata w trakcie egzaminu osiągnie 50%. Oznacza to, że jeżeli któraś z części egzaminu pójdzie nam gorzej, to nie będzie to skutkowało niezdaniem. Nie jest wymagane bowiem, aby wszystkie oceniane w trakcie egzaminu kompetencje językowe (writing, reading, listening, speaking) osiągnęły minimum 50% próg prawidłowych odpowiedzi.

 

Egzamin na poziomie C2 ma nieco wyższy próg – 60%.

 • Uzyskanie progu 40% prawidłowych odpowiedzi umożliwia uzyskanie certyfikatu o poziom niższego od poziomu zdawanego egzaminu

 

Jeżeli nie udało się Tobie zdobyć minimum 50% punktów, aby uzyskać certyfikat na zdawanym poziomie, to w sytuacji, gdy uzyskany wynik oscyluje w granicach 40-49% automatycznie przyznawanych jest certyfikat o poziom niższy w sakli CEFR z oceną Pass.

 

Wyjątek stanowi jedynie egzamin na poziomie C2, gdzie próg zdawalności jest wyższy (60%).

W tym przypadku certyfikat o poziom niższy jest przyznawany przy osiągnięciu 50-59% prawidłowych odpowiedzi.

 • Na około 14 dni przed egzaminem kandydat ma możliwość otrzymania informacji o ogólnej tematyce zagadnień poruszanych w trakcie egzaminu ustnego

 

Zawężenie tematyki egzaminu ustnego zdecydowanie eliminuje poziom stresu, który zazwyczaj jest największy właśnie w trakcie części ustnej egzaminu.

 • Egzamin ustny zdawany jest pojedynczo

 

W przypadku wielu certyfikatów egzamin ustny zdawany jest parami, co według większości zdających jest zdecydowanie bardzie dyskomfortowe od zdawania w pojedynkę.

 • Skrócony czas trwania egzaminu pisemnego (writing, reading, listening)

 

PEIC (PTE General) , to zdecydowanie najkrócej trwający egzamin językowy w porównaniu z jego odpowiednikami. Np. egzamin pisemny na poziomie B2 trwa tylko 2 godziny!! Dla porównania na tym samym poziomie Egzamin FCE trwa 4 godziny 20 minut.

 • Brak w egzaminie osobnej części gramatycznej

 

W arkuszu egzaminacyjnym nie ma osobno wydzielonej części gramatycznej, w tym m. in. transformacji zdań i słowotwórstwa. Gramatyka sprawdzana jest przy ocenie pozostałych kompetencji językowych.

 • Egzamin koncentruje się na praktycznych umiejętnościach posługiwania się językiem angielskim

 

PEIC (PTE General) koncentruje się na ocenie umiejętności komunikacyjnych, a nie umiejętności rozwiązywania testów, dzięki czemu umożliwia zdającym swobodę wypowiedzi i zaprezentowanie swoich mocnych stron.

Zadania egzaminacyjne bardzo często są umiejscowione w autentycznych sytuacjach z życia codziennego. Dzięki czemu zdającemu jest znacznie łatwiej przyjąć odpowiedni tok rozumowania niezbędny do prawidłowego rozwiązania większości zadań.

 • Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo

 

Egzaminy PEIC (PTE General) kładą w większym stopniu nacisk na skuteczną komunikację, niż na znajomość konkretnych struktur leksykalnych czy gramatycznych. Dlatego też, w arkuszach egzaminacyjnych osoba egzaminowana nie zmaga się z ćwiczeniami gramatycznymi, a za to angażuje się w realistyczne sytuacje językowe, w których nacisk kładziony jest na rozumienie i sprawne posługiwanie się językiem obcym.

Forma egzaminu

Egzaminy Pearson English International Certificate (PTE General) składają się z dwóch części:

 • egzamin pisemny – sprawdzający umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętności pisania;
 • egzamin ustny – sprawdzający umiejętności sprawnego i poprawnego komunikowanie się w obcym języku; może mieć miejsce w tym samym dniu przed częścią pisemną lub po niej.

 

Oceny przyznawane za część pisemną egzaminu to Wyróżnienie (Distinction), Osiągnięcie (Merit), Zaliczony (Pass) lub Niezaliczony (Fail).

 

Stopnie przyznawane za część ustną to: Wyróżnienie (Distinction), Zaliczony (Pass) lub Niezaliczony (Fail).

Poziomy zaawansowania i czas trwania egzaminów

Egzaminy przeprowadzane są na 6 poziomach trudności od A1 do C2, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego – ESKOJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

ESKOJ

Opis

Czas trwania egzaminu

cz. pisemna

cz. ustna

Poziom PEIC

(PTE General)

A1

Level A1
Edexcel Entry 1 certificate in ESOL International

Zdający potrafi:

 • zrozumieć i wykorzystać codzienne wyrażenia i podstawowe frazy, których celem jest zaspokojenie podstawowych, konkretnych potrzeb
 • przedstawić siebie i innych oraz zadawać pytania i odpowiadać na tematy osobiste, np. gdzie mieszka, kogo zna oraz rzeczy, które posiada
 • porozumiewać się w sposób prosty, jeśli rozmówca wypowiada słowa wolno i wyraźnie.

5 min.

1 h 15 min.

A2

Level 1
Edexcel Entry 2 certificate in ESOL International

Zdający potrafi:

 • zrozumieć zdania i często używane wyrażenia bezpośrednio odnoszące się do rzeczywistości bliskiej kandydatowi (np. podstawowe informacje na temat siebie, rodziny, zakupów, geografii lokalnej, zatrudnienia)
 • porozumiewać się w zakresie prostych i rutynowych czynności, wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane i rutynowe tematy
 • opisać prostymi słowami aspekty własnego środowiska, i tematykę w zakresie dotyczących go potrzeb.

5 min.

1 h 35 min.

B1

B2

Level 2
Edexcel Entry 3 certificate in ESOL International

Level 3
Edexcel Level 1 certificate in ESOL International

Zdający potrafi:

 • zrozumieć zasadnicze punkty jasnej, standardowej informacji na znane mu tematy, z którymi miał regularną styczność w szkole, pracy, podczas wypoczynku itp. Umie poradzić sobie w większości codziennych sytuacji
 • napisać prosty i na temat tekst, związany ze znaną mu dziedziną lub w obszarze jego zainteresowań. Umie opisać wydarzenia, marzenia, nadzieje i ambicje oraz zwięźle przedstawić powody i argumenty przemawiające na korzyść danych opinii lub planów.

Zdający potrafi:

 • zrozumieć główne myśli w złożonych tekstach, zarówno konkretne jak i abstrakcyjne, włącznie z dyskusjami ze słownictwem zawodowym w dziedzinie swojej specjalizacji
 • porozumiewać się z osobami, dla których dany język jest językiem ojczystym, bez większego wysiłku dla którejkolwiek ze stron
 • napisać przejrzysty i szczegółowy tekst w szerokim zakresie danej tematyki oraz wyjaśnić punkt widzenia z uwzględnieniem dobrych i złych stron różnorodnych opcji.

7 min.

7 min.

1 h 35 min.

2 h

C1

Level 4
Edexcel Level 2 certificate in ESOL International

Zdający potrafi:

 • zrozumieć szeroki zakres wymagających, dłuższych tekstów i rozpoznać ukryte w nich znaczenie
 • wypowiadać się biegle i spontanicznie, bez oczywistego szukania wyrażeń
 • posługiwać się językiem w sytuacjach towarzyskich, akademickich i zawodowych w sposób elastyczny i efektywny
 • napisać tekst jasno, zwięźle i szczegółowo, na tematy złożone, pokazując kontrolowane wykorzystanie wzorców organizacyjnych języka, łączników i struktur wiążących.

8 min.

2 h 30 min.

C2

Level 5
Edexcel Level 3 certificate in ESOL International

Zdający potrafi:

 • zrozumieć z łatwością wszystko, co usłyszane lub przeczytane
 • streścić informacje z różnych źródeł, mówione i pisane, rekonstruując argumenty i opinie w spójnej prezentacji
 • wyrazić się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, różnicując delikatne odcienie znaczeniowe, nawet w bardziej złożonych sytuacjach.

8 min.

2 h 55 min.

KURSY przygotowujące do egzaminów Pearson English International Certificate (PTE General)

Kurs przeprowadzany jest na wszystkich poziomach zaawansowania językowego od A1 do C2.

 

Program szkolenia koncentruje się na doskonaleniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach życiowych i zawodowych.

 

Równolegle rozwijane są wszystkie sprawności językowe, tj.: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.

 

 W ramach zajęć słuchacze wzbogacają swoje słownictwo, poznają dostosowane do poziomu kursu zagadnienia gramatyczne, uczą się prawidłowej wymowy, kształtując jednocześnie „odwagę językową”, niezbędną do płynnego komunikowania się w języku angielskim.

 

Kurs jest jednocześnie przygotowaniem do międzynarodowego egzaminu, umożliwiającego uzyskanie uznawanego na całym świecie prestiżowego certyfikatu z języka angielskiego Pearson English International Certificate (PTE General).

 

Czas trwania kursu: 120 h (120 x 45 min) – zapewnia podniesienie umiejętności językowych o jeden poziom.

 

Koszt kursu zależy od liczebności grup zajęciowych.

 

 

9-12

osób

Grupy

6-8 osób

Grupy

4-5 osób

Grupy

2-osobowe

Indywidualne

Cena kursu za osobę

Rodzaj płatności

Liczebność grup

Liczba

godzin

120 h
(120x45 min.)

1 599 zł

2 999 zł

1 999 zł

2 499 zł

4 349 zł

6 399 zł

3 799 zł

4 699 zł

8 499 zł

12 599 zł

28 zł/h

32 zł/h

40 zł/h

72 zł/h

109 zł/h

Za semestr (2 raty)

Za rok (1 rata)

Miesięcznie wg.

zrealizowanych godzin

* cena kursu nie uwzględnia kosztu przeprowadzenia egzaminu

Istnieje również możliwość przystąpienia do samego egzaminu, bez konieczności wykupienia kursu przygotowującego.

Zadaj pytanie

1 KROK

2 KROK

3 KROK

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

powrót do strony głównej

Bella – Centrum Edukacji

Aleksandra Kochańska

 

ul. Modra 23

71-220 Szczecin

NIP: 852-248-16-75

Regon: 320940882

PTE Centre Number: 85996

LCCI Centre Code: POLA121