ZADZWOŃ i dowiedz się więcej:

kom. +48 604 405 566

Większość projektów szkoleniowych współfinansowanych z budżetu UE w ramach, których realizowane są kursy językowe wymaga od projektodawców, a w dalszej kolejności od firm i instytucji realizujących projekt potwierdzenia uzyskania założonego poziomu nauczania w postaci niezależnego egzaminu (certyfikatu) językowego.

 

Zatem obok zapewnienia uczestnikom projektu wysokiej jakości szkoleń, drugim elementem rzutującym bezpośrednio na poziom realizacji założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników (w tym tzw. „wskaźnika zdawalności”) jest dobór odpowiedniego egzaminu.

 

Z uwagi na specyfikę kursów językowych realizowanych w ramach projektów UE najważniejszym kryterium wyboru egzaminu (certyfikatu) językowego jest jego dostępność w czasie, czyli częstotliwość sesji egzaminacyjnych.

Najczęściej w takim przypadku wybierane są egzaminy, które umożliwiają zorganizowanie sesji egzaminacyjnej w dowolnym terminie, czyli w tzw. trybie „na żądanie” (On Demand), tak aby egzamin mógł się odbyć w bezpośredniej bliskości planowanej daty zakończenia kursu językowego.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że na rynku dostępnych jest co najmniej kilka międzynarodowych egzaminów (certyfikatów) językowych umożliwiających zorganizowanie sesji egzaminacyjnej w trybie „na żądanie” (np. telc, TGLS), kierowanie się kryterium dostępności jako jedynym kryterium wyboru byłoby dużym błędem.

 

W kontekście sztywnych terminów związanych z rozliczeniem projektu, ważniejszy od samej dostępności egzaminu jest czas oczekiwania na wyniki.

 

Szczególnie istotne staje się to w przypadku, gdy egzamin nie skończy się pozytywnym rezultatem wymaganej ilości uczestników projektu.

W takiej sytuacji krótki czas oczekiwania na wynik daje możliwość do ponownego przystąpienia do egzaminu przed ostateczną datą rozliczenia projektu.

 

Dokonując wyboru warto również sprawdzić czy jego forma odpowiada profilowi i oczekiwaniom zdających oraz specyfice realizowanego kursu.

Aby zrobić to skutecznie należy przeanalizować: przykładowe testy; strukturę egzaminu; zasady jego oceniania.

Część dostępnych w Polsce egzaminów jest bowiem tak skonstruowana, że przystąpienie do nich wymaga ukończenia kursu dedykowanego konkretnemu egzaminowi, w trakcie którego uczestnicy oprócz poprawiania swoich umiejętności językowy muszą się również zapoznać z „kluczem odpowiedzi” stosowanym w testach.

 

Wybór egzaminu adekwatnego do specyfiki projektu bardzo często ma ogromny wpływ na osiągnięcie pozytywnych wyników, skutkujących uzyskaniem przez uczestników projektu wymaganej ilości certyfikatów językowych, zgodnych z założonym we wniosku o dofinansowanie wskaźnikiem.

 

Aby ułatwić Wam to zadanie, postanowiliśmy dokonać analizy dostępnych na rynku w trybie „na żądanie” egzaminów j. angielskiego pod kątem wykorzystania ich do ewaluacji projektów współfinansowanych z budżetu UE.

 

W naszej ocenie Najlepszy wybór to Pearson English International Certificate (PTE General) w wersji online.

PEIC CBT – Twój Najlepszy Wybór!!

Oto najważniejsze argumenty pozwalające nam tak twierdzić:

 • Egzamin można zdawać w dowolnie ustalonym terminie

 

Egzamin na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2) dostępny jest jedynie w trybie „na żadanie” (On Demand). Termin egzaminu (datę i godzinę) ustala się samodzielnie na spersonalizowanej platformie egzaminacyjnej.

 • Krótki czas rejestracji egzaminu

 

Wielu przypadkach ustalenie terminu egzaminu „na żądanie” należy robić z wyprzedzenie, na minimum 4-8 tygodni od daty dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników.

Opracowana przez Pearson formuła systemu rejestracji online egzaminu maksymalnie uprościła wszelkie formalności rejestracyjne.

Po ich dokonaniu, można właściwie w ciągu kilku dni ustalić termin egzaminu.

 • Możliwość zmiany daty egzaminu bez konsekwencji finansowych

 

Egzamin PEIC CBT (PTE General) daje możliwość samodzielnej zmiany ustalonego terminu egzaminu na minimum 48h przed ustaloną datą bez konieczności podawania powodu oraz bez żadnych dodatkowych kosztów.

Termin egzaminu może być przełożony dla każdego z uczestników oddzielnie.

 • Egzamin można zdawać w dowolnym miejscu

 

Do Egzaminu PEIC CBT można przystąpić w dowolnym miejscu łącznie z własnym domem.

Nie ma konieczności przyjazdu do siedziby Centrum Egzaminacyjnego, co pozwala uniknąć niepotrzebnych dodatkowych kosztów.

 • Na wyniki egzaminu czeka się do 2 tygodni

 

Komputerowa forma egzaminu znacząco skraca czas oczekiwania na wyniki.

Standardowo okres ten wynosi 6-8 tygodni od daty egzaminu.

W przypadku PEIC CBT (PTE General) nie trwa on dłużej niż 2 tygodnie.

Często zdarza się, że wynik są już znane po kilku dniach.

 • Platforma egzaminacyjna nie ma dużych wymagań sprzętowych

 

Do przeprowadzenie egzaminu online potrzebne jest stabilne łącze internetowe oraz komputer z wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Z praktycznego punktu widzenia warto jest korzystać na egzaminie z zestawu słuchawek i mikrofonu podłączonych do komputera, aby zapewnić sobie optymalną jakość dźwięku, istotną szczególnie przy zadaniach ze słuchania.

Jeżeli Twój komputer radził sobie z obsługą takich popularnych aplikacji jak Zoom, czy Microsoft Teams, to doskonale sobie poradzi również z obsługą platformy egzaminacyjnej.

Aby uzyskać pewność, że Twój komputer nie sprawi żadnych kłopotów podczas egzaminu, Pearson przygotował specjalną aplikację, która w bezpieczny sposób sprawdzi wszystkie niezbędne parametry.

 • Egzamin jest intuicyjny i przyjazny zdającemu

 

PEIC (PTE General) kładzie nacisk na komunikację, a nie wiedzę teoretyczną, co sprawie, że nie trzeba przechodzić specjalistycznych kursów przygotowawczych, skonstruowanych pod specyfikę konkretnego egzaminu. Aby zdać egzamin wystarczy znajomość j. angielskiego na danym poziomie zaawansowania, bez konieczności znajomości „klucza” według którego należy rozwiązywać zadania.

 • Krótki czas trwania egzaminu

 

PEIC CBT (PTE General) to zdecydowanie jeden z najkrócej trwających egzaminów w porównaniu z jego odpowiednikami.

Cały egzamin, sprawdzający wszystkie 4 kompetencje językowe nie trwa dłużej niż 2 godziny, dzięki czemu dużo łatwiej jest utrzymać maksymalną koncentrację przez cały czas jego trwania.

 • Egzamin koncentruje się na praktycznych umiejętnościach posługiwania się językiem angielskim

 

PEIC (PTE General) koncentruje się na ocenie umiejętności komunikacyjnych, a nie umiejętności rozwiązywania testów, dzięki czemu umożliwia zdającym swobodę wypowiedzi i zaprezentowanie swoich mocnych stron.

Zadania egzaminacyjne bardzo często są umiejscowione w autentycznych sytuacjach z życia codziennego. Dzięki czemu zdającemu jest znacznie łatwiej przyjąć odpowiedni tok rozumowania niezbędny do prawidłowego rozwiązania większości zadań.

 • Dodatkowe wsparcie dla zdających – bezpłatna aplikacja Pearson English Warm Up

 

Pearson English Warm Up to aplikacja na telefon kierowana do osób chcących podejść do egzaminu PEIC.

W aplikacji znajduje się m.in. opis poszczególnych typów zadań egzaminacyjnych wraz z praktycznymi wskazówkami jak sobie z nimi radzić.

Dodatkowo aplikacja daje możliwość przećwiczenia różnych typów zadań o formacie zbliżonym do zadań egzaminacyjnych na każdym poziomie zaawansowania.

 • Możliwość przeprowadzenia testu gotowości do egzaminu na danym poziomie

 

Dla kandydatów przystępujących do PEIC (PTE General) Pearson przygotował Readiness Test, którego zadaniem jest sprawdzenie gotowości do egzaminu na danym poziomie.

Readiness Test to szybki i wygodny test online, który można przeprowadzić w dowolnym wybranym przez siebie miejscu.

Jego ukończenie zajmuje do 60 minut.

 

Uwaga Promocja!! - Możliwość darmowej powtórki egzaminu.

Skorzystanie z darmowej poprawki jest możliwe jedynie w sytuacji, kiedy po zrobieniu testu otrzymają Państwo informację, że jesteście gotowi do zdawania egzaminu na danym poziomie.

Do egzaminu poprawkowego należy podejść w ciągu 30 dni od daty pierwszego terminu egzaminu.

Na ten moment promocja trwa do 30 czerwca 2024r.

 • Uzyskanie 50% prawidłowych odpowiedzi gwarantuje otrzymanie certyfikatu

 

W przypadku egzaminów na poziomach A1-C1, otrzymanie certyfikatu z wynikiem „pass” („zaliczony”) gwarantowane jest w sytuacji, kiedy średnia wszystkich prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez kandydata w trakcie egzaminu osiągnie 50%. Oznacza to, że jeżeli któraś z części egzaminu pójdzie nam gorzej, to nie będzie to skutkowało niezdaniem. Nie jest wymagane bowiem, aby wszystkie oceniane w trakcie egzaminu kompetencje językowe (writing, reading, listening, speaking) osiągnęły minimum 50% próg prawidłowych odpowiedzi.

Egzamin na poziomie C2 ma nieco wyższy próg – 60%.

 • Uzyskanie progu 40% prawidłowych odpowiedzi umożliwia uzyskanie certyfikatu o poziom niższego od poziomu zdawanego egzaminu

 

Jeżeli nie udało się Tobie zdobyć minimum 50% punktów, aby uzyskać certyfikat na zdawanym poziomie, to w sytuacji, gdy uzyskany wynik oscyluje w granicach 40-49% automatycznie przyznawanych jest certyfikat o poziom niższy w sakli CEFR z oceną Pass.

Wyjątek stanowi jedynie egzamin na poziomie C2, gdzie próg zdawalności jest wyższy (60%).

 W tym przypadku certyfikat o poziom niższy jest przyznawany przy osiągnięciu 50-59% prawidłowych odpowiedzi.

 • Szczegółowy raport wyników dołączony do certyfikatu

 

Oprócz certyfikatu zdający otrzymuje również raport wyników ze szczegółowymi informacjami o kompetencjach kandydata, z podziałem na umiejętności językowe wraz z rekomendacjami materiału do dalszej pracy.

Znajomość swoich mocnych i słabych stron jest szczególnie przydatna w sytuacji planowania dalszego podnoszenia swoich kompetencji językowych.

Szczegółowy raport uzyskuje się również w przypadku nieuzyskania certyfikatu.

 • Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo

Uznawalność egzaminów

Egzaminy Pearson English International Certificate (PTE General) zarówno w wersji stacjonarnej jak i komputerowej uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

 

 Certyfikaty Pearson English International Certificate (PTE General) w Polsce :

 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
 • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2021 r.
 • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. 218, poz. 1695)
 • są uznawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Zadaj pytanie

1 KROK

2 KROK

3 KROK

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

powrót do strony głównej

Bella – Centrum Edukacji

Aleksandra Kochańska

 

ul. Modra 23

71-220 Szczecin

NIP: 852-248-16-75

Regon: 320940882

PTE Centre Number: 85996

LCCI Centre Code: POLA121